Pierwsza lista płac

Przed sporządzeniem listy płac, przygotujemy odpowiednio dane źródłowe.

Do wykazu pracowników wprowadzamy trzech pracowników. Pracownikowi z kodem 1 rejestrujemy dwa składniki stałe oraz dwa zwolnienia jako „Zasiłek chorobowy płacony przez zakład pracy”.

Listę Płac tworzymy w oknie Menu/Kadry/Płace/Listy Płac Robocze.Opis

Podajemy podstawowe parametry definiujące listę:

Unikalny numer listy w zakresie bieżącego roku, datę wypłaty zgodną z miesiącem rozliczeniowym listy. Pole Typ jest tutaj tylko dodatkowym polem informacyjnym, nie ma znaczenia dla obliczeń. W polu szablon obliczeń należy podać nazwę pliku Arkusza Kalkulacyjnego zawierającego odpowiedni szablon listy przygotowany wg reguł programu. Aktualnie w programie dostępny jest jeden szablon: ListaPlacPodstawowa.xlsx

Po dodaniu rekordu nowej listy naciskamy przycisk [Obliczenia] – klawisz F6


Opis

Program otwiera wskazany w szablonie Arkusz Kalkulacyjny i wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia oraz przygotowanie danych źródłowych wprowadzonych w kartotekach poszczególnych pracowników.

Jeżeli wszystkie dane źródłowe zostały prawidłowo zarejestrowane, to Lista Płac jest już gotowa.

Informacje podane w dalszej części tego dokumentu, tylko wyjaśniają niektóre elementy Listy Płac.

W Menu Arkusza domyślnie aktywna jest zakładka [Lista Płac] z dedykowanymi opcjami opisywanej funkcji programu. W pozostałych zakładkach mamy wszystkie standardowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, które są oczywiście dostępne dla użytkownika.


Opis

W liście zaznaczamy komórkę I8 z obliczoną kwotą 650,00 i wybieramy z Menu/Lista Płac/Szczegóły obliczenia.

Program otwiera dodatkowe okno ze szczegółami tej pozycji. W naszym przypadku podaje definicję składnika stałego, z którego pochodzi opisywana kwota.


Opis

Arkusz zawiera wiele dodatkowych kolumn, które są „zwinięte” lub znajdują się poza widokiem z prawej strony. Przewijamy ekran w prawo.

W środkowej części ekranu nad kolumną [O] naciskamy przycisk plus [+] w celu rozwinięcia kolumn.


Opis

Arkusz odsłania kolumny: K,L,M zwierające „Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy”. Widzimy w kolumnie [K] Zasiłki Chorobowe wprowadzone pracownikowi Kowalski.


Opis

Zaznaczamy tą pozycję i wybieramy Menu/Lista Płac/Szczegóły obliczenia.

W otwartym oknie widać, że kwota 444,00 pochodzi z dwóch zwolnień lekarskich, zarejestrowanych wcześniej w oknie Świadczenia i nieobecności pracownika.


Opis

Zapisujemy listę Płac za pomocą przycisku Menu/Lista Płac/Zapis Listy Roboczej. Tak zapisana lista będzie jeszcze dostępna do edycji, ale jej zapisy nie będą dostępne w obrotach zaksięgowanych.

Aby zaksięgować trwale listę, wybieramy przycisk: Menu/Lista Płac/Księgowanie Listy.


Opis

Jeżeli lista płac zawiera już obliczenia, to w kolumnie XLS widoczny jest odpowiedni znak graficzny, a zakładka [2. Zapisy] otwiera wszystkie szczegóły zapisanej listy.


Opis

Z lewej strony lista pracowników bieżącej listy, z prawej strony wszystkie składniki wskazanego pracownika. Kody składników i wartości pochodzą z szablonu i listy płac, natomiast nazwy, opisy i kolory wierszy z definicji Składników Płacowych.


Wykonanie standardowej Listy Płac sprowadza się tylko do prawidłowego przygotowania danych źródłowych i kilku kliknięć myszką.