Stałe składniki wynagrodzenia

Standardowe wynagrodzenie pracownika, kolumna Płaca zasadnicza Brutto, pobierane jest do listy płac z podstawowej kartoteki pracownika z pola Stawka Zaszeregowania (wartość jest automatycznie proporcjonalnie zmniejszana w zależności od dni nieobecności zdefiniowanych w Harmonogramie pracy).

Dodatkowe indywidualne składniki pracownika definiujemy w oknie Wykaz Pracowników, klawisz F6 [Składniki Stałe]Stały składnik wynagrodzenia pracownika

Definiowanie nowego składnika stałego pracownikowi. W polu Składnik otwierana jest lista ze składnikami oznaczonymi jako „Stałe”. Jeżeli wykaz definicji składników nie zawiera takich pozycji, to lista będzie tutaj pusta i nie można zarejestrować stałego wynagrodzenia pracownikowi.


Wynagrodzenie pracownika

Okno dialogowe edycji składnika stałego. Jeżeli pola z datami obowiązywania składnika zostawimy puste, to składnik zawsze będzie pobierany do listy płac. W przeciwnym wypadku tylko wtedy, gdy data listy (miesiąc) zawiera się pomiędzy tymi datami. Daty muszą obejmować cały miesiąc wypłaty. Dodatkowo możemy aktywować lub wyłączać składnik za pomocą pola „Aktywny”.


Pracownik może mieć kilka różnych składników stałych.


Zarejestrowane składniki Stałe, pobierane są automatycznie do listy płac, jeżeli zostały uwzględnione w szablonie definicji tej listy.